Jeg har jobbet for:

                                                    I have worked for:

*    Norsk Luftambulanse 
*    IF sikkerhets senter 
*    Norsk Reserveoffiserer konkurranse "Commando Raid".
*    MUKS (utdannelse av sanitetstroppene på Sessvollmoen)
*    MUKS krigskirurgikurs
*    Stansted Airport Ltd. flyulykker.
*    Oslo lufthavn Gardermoen brannvesens øvelse - flyulykker.
*    Uttalige øvelser for bl.a. mitt lokale brannvesen samt  andre brannvesen. 
*   Øvelser og kurs for Røde Kors forskjellige steder i Norge. 
*   Øvelser og opplegg for føre det sanitetstroppen på Oscarsborg. 
*   Gardermoen - Oslo lufthavn første øvelse avholdt før åpningen i 1998.
*   POSUM kurs som sminkør, markør og opplegg  Starums sivilforsvarskole. 
*   Flykapring (markør) Longyearbyens flyplass på Svalbard  for 
      beredskapstroppene fra  Oslo. 
*   Barents Rescue- ansvar for spill på telefonen mot den engelske ambassade
*   Terrorøvelsen  "Oslo06" skadesminke på natten samt ansvar for spill på 
     telefonen mot de utenlandske ambassadene på dagen. Jeg snakker 
     engelsk flytende uten norsk aksent.  
  Kurs for sivilforsvarets personell på deres skole i Stavanger.

*   TV3 demonstrert skadesminke for produsentene for  serien "Etterlyst". 
*   Den Danske Internasjonale Brigades øvelser for tropper til Bosnia, 
      Kosovo og Irak. Her deltok jeg som sminkør samt ble anmodet være  markør
     grunnet mine språkkunnskaper. 
*  
Som  HV sersjant  har jeg også sminket for mitt  eget område samt i større
     øvelser bl.a.Øvelse Kristiania hvor jeg sammen med en dansk sminkør sto 
    for all skadesminking.
*   Jeg har også demonstrert skadesminke for redningstjenesten i 
    
Reykjavik på Island og holdt foredrag om hvordan kvalitet skadesminke
     og god informasjon til markørene om spill i henhold til skader og scenarier 
     er med på å heve kvaliteten på øvelser.
Øvelse Oslo 06. En av tre sminkører som gjorde 250 markører ferdigsminket på 
    3 timer.
*  Skadesminkekurs for Longyearbyen røde kors på Svalbard.
*  Foredrag om nordisk skadesminke og markørarbeid på Svalbard og fastlandet 
    under "Casualties Unions generalforsamling i Liverpool april 2008".
* Foredrag om bruk av skadesminke på militære øvelser for Falkland Islands 
   Defence Force
i Port Stanley på Falkland Islands januar 2009.
* Skadesminke og markør i "Øvelse Innsats 2009"
* Sminkør i fullskala øvelse på ferjen Hamlet i Helsingør i Danmark mai 2009.
*Markør i "Øvelse Scana" på mobiltelefon fra Svalbard as "reporter from TV2".
*Skadesminke for Commando Raid 2009 Rena leir.
*Sminkør og markør i katastrofeøvelse på Longyearbyen flyplass Svalbard.
*Sminket skader for en førstehjelp skole i Manningtree i UK sammen med Stour 
  branch i CU.
*Sminke og markør i øvelse for Essex firebrigade på Southend Pier i Southend on 
  Sea i Storbritannia for Casualties Union.
*Markør og sminke i 016 øvelse.
* Sminkekurs hos den anerkjente danske sminkøren Janus Winther som i tillegg 
   til å sminke i dansk film og teater også har skrevet flere bøker om skadesminke 
   og spesial effkter.
* Sminke og markør for kystvakta på Shetland i en øvelse som de kalte "Exercise 
   Unni". Alle enhetene i kystvakten, store og små livbåter, Search and Rescue 
   frivillige og helikopter var deltagere. 
* Skadesminke for Commando Raid 2010 på Hurum landet.
* Markør og skadesminke i "Exercise Saturn" på Stansted flyplass.
* Skadesminke for "Norwegian Recon Team Competition" (føre det Commando
   Raid) 2011 i Hurdal.
* Skadesminke i "SkagEx 2011". Norges største øvelse gjennom tidene.
* Sminke for A-hus
*
Skadesminke for Marinens jegervåpen treningssenter.
*Stiftelsen Norsk Luftambulanse bruker skadesminke bildene mine som en del av
  deres trauma kurs.
* Sjøredningsskolen -utdannelse av redningsmenn - Stavern.
* Norwegian Recon Team Competition 2013 Elvegårdsmoen i Bjerkvik.
* Barents Rescue 2013 i Lyngen i Troms.
* GrenseØvelse 2013 på Mangnor på Hedmarken.Stor tverrfaglig øvelse.
* Terrorøvelse i Risavika i Stavanger september 2013
* Skadesminke kurs for personell på Senter for medisinsk simulering på A-hus
* Øvelse på Flesland flyplass i Bergen for OFFB
* Landskonkurranse for Danmarks Røde Kors - Sønderborg.
* Kurs for sanitetsgruppa i Haugaland Folkehjelp i Haugesund
* International Training Weekend at Hincley Island for Casualties Union
*
Kurs for sykepleiere i Veidekke.
* Sminkeleder og sminkør i "HarbourEx15" på Sjursøya i Oslo.
* Sminket på Eksamen for medisinstudenter /Rikshospitalet v/Erik Fosse,MD,PhD
   Head of Department The Intervention Centre Clinical Medicine Institute. 
* Holdt kurs m/bl.a. silikon behandling  for forskjellige brannvesen på Østlandet 
   og Vestlandet. 
* Skadesminke i den store samvirkeøvelsen på Røst i Lofoten. 6 omfattende skader.
*Skadesminke for forsvaret på Ørlandet flystasjon.
*PLIVO øvelse for Stortinget - skadesminke og som markør
*Camp Torpomoen for Norsk Luftambulanse
* Diverse kurs for RK og FOH.
*PLIVO øvelse for Sporveien.
*Akuttmedisinske seminar i Oslo

*
Politiet i Oslo.
Øvelse Nordlys på Stortinget.
* Politiet i Oslo,  Øvelse Nordlys - Skadesminking på objekt..
* Norwegian Airambulance
* IF security center
* Norwegian Reserve Officers competition "Commando Raid"
* Military education center for medical corps
* Military training of war surgeons.
* Stansted Airport Ltd. "plane crashes" through Casuaties Union.
* Oslo Airport Gardermoen - their firebrigade's exercises.
* Numerous exercises for different fire brigades.
* Exercises and courses for Red Cross different places in Norway.
* Exercises for medical corps patoons on Oscarborg fortress.
* Casualty make-up and briefing of personell acting in the first exercise
   held on the new Oslo Airport - Gardermoen in 1998.
* Briefing and acting on exercises for Civil defence school at Starum.
* Exercise "Plane hi-jacking" on Longyearbyen Airport on Svalbard .
* Barents Rescue - charge of public play towards English Embassy.
* Terror exercise "Oslo06" - Casualty make up and charge of public 
   play towards different foreign embassies among them the English one.
* Demonstrated casualty make-up for our TV3 chanal prior to a crime serie.
* Demonstrated and held lecture regarding casualty make-up and briefing
   of the acting personnel for the rescue unit in Reykjavik on Iceland.
* Exercises for the Danish International Brigade. Here I did casualty 
   make-up and was asked to act due to my  many languages.
* Exercise Oslo06. One of three make-up'rs to finish 250 persons with injuries in 
   3 hous.
*
Casualty make-up course for Longyearbyen Red Cross on Svalbard.
* Presentattion of Nordic casualty make-up work and casualty acting on Svalbard 
   and on the mainland on the convention in Liverpool for Casualties Union.
* Presentation of use of casualty make-up on military exercises for "Falkland 
   Islands Defence Force" during my visit to Falkland Islands January 2009.
*Casualty make-up and acting in "Øvelse Innsats 2009"
*Casulty make-up on the largest full scale exercise in Denmark for 10 years.Terror
  attack on the Scanline ferry between Denmark and Sweden.
*On phone from Svalbard acting as "reporter from TV2" in exercise "
Scana".
*Casualty make up for Commando Raid 2009 in Rena military camp.

* Casualty make-up and acting casualty in full scale exercise Longyearbyen 
   airport on Svalbard.
* Casualty make up for a first aid school in Manningtree - UK together with
   others  from Stour Branch in CU.
* Casualty make-up and acting in a full scale exercise for Essex Firebrigade on 
   Southend Pier
in Southend on Sea in UK.
* Acting and casualty make-up for special force HV016 National Guard.
* Casualty make-up and special effects course held by the well known make-up
   artist in films and theathre - Janus Winther who also has written several books
   on the subject.
*
Casualty make up and acting in "Exercise Unni" (they named it after me) on 
   Shetland UK for the Coast Guard.
*
Casualty make-up for Commando Raid 2010 on Hurum peninsula.
*
Actomg amd casualty  make-up  "Exercise Saturn" on Stansted Airport for CU.
* Casualty make-up in "Norwegian Recon Team Competition" (previous called 
   Commando Raid) 2011 in Hurdal.
* Casualty make-up in "SkagEx 2011" The largest exercise in Norway in all time.
* Casualty make-up hospital.
*Casualty make-up for Coastal Rangers  forces training center.
* Norwegian Air Ambulance uses my casualty make-up photos as a part of 
   their trauma courses. 
* Sea Rescue school  - rescuemen - Stavern 
* Norwegian Recon Team Competition 2013 Elvegårdsmoen in Bjerkvik
* Barents Rescue 2013 in Lyngen in Troms.
* Border exercise /Norway/Sweden on Mangnor.
* Terror exercise in Risavika in Stavanger september 2013
* Casualty make up course for personel at "Center for medical simulation.
    University hospital for Oslo and the region around. 
* Exercise for OFFB on Flesland airport in Bergen.
*International competition for Red Cross team in a membrance of Battle of Dybbøl   in 1864. 
*
Course for medicgroup in Peoples's Aid in Haugaland - Haugesund
* International Training Weekend Casualties Union at Hincley Island hotel.
*
Casualty make up course for nurses employed by Veidekke Ltd. 
*
Casualty make up leader and casualty make up'r in "HarbourEx15" in Oslo.
* Make up on exams medicinestudens by Erik Fosse MD,PhD Head of Departm.
   The Intervention Centre , Clinical Medicine University of Oslo.
* Held casualty make up course with a.o. treatment of silicon for misc. firebrigades 
   on East and West of NOrway.

*Casualty make up in a huge ferry disaster on Røst Island. 6 extensive injuries.
*Casulty make up for defense forces on Ørlandets airwing.
*PLIVO exercise  casualty makeup/ acting for  the Parliementbuilding in Oslo.
*Camp Torpomoen for Norwegian Air Ambulance.
*Misc. courses for RC and FOH

*PLIVO exercise for Sporveien
*Emergency medical seminar in Oslo.
* Police in Oslo
Exercise Nordlys on the parliement in Oslo.
* Police in Oslo Exercise Nordlys - casualty make up on object.